In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Deze website is uitsluitend beschikbaar in de Engelse taal.

Deze website dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. De inhoud en de opmerkingen op deze website gelden op algemene basis en dienen door de gebruiker niet als financieel advies te worden beschouwd. Aberdeen Asset Managers Limited ('AAML') verstrekt geen garantie voor de nauwkeurigheid, de geschiktheid of de volledigheid van de informatie en materialen op deze website en doet uitdrukkelijk afstand van enige aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in dergelijke informatie en materialen.

Een deel van de informatie op deze website kan voorspellingen of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten over toekomstige gebeurtenissen of toekomstige financiële prestaties van landen, markten of ondernemingen. Deze verklaringen zijn slechts voorspellingen en daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen daarvan in aanzienlijke mate afwijken. De gebruiker dient zijn/haar eigen oordeel te vormen over de relevantie, nauwkeurigheid en de geschiktheid van de informatie in dit document en onafhankelijk onderzoek te verrichten voor zover hij/zij dat voor een dergelijk oordeel noodzakelijk of passend acht.

We wijzen u erop dat u tijdens uw bezoek aan deze website video’s kunt tegenkomen met informatie over bepaalde beleggingsfondsen die in uw land niet door de lokale toezichthouder zijn goedgekeurd, die niet geregistreerd zijn voor verkoop en die mogelijk niet voor verkoop beschikbaar zijn.

De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek om te handelen in enige van de op deze pagina's vermelde beleggingen of fondsen, door enige persoon in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn. Inschrijvingen op aandelen in fondsen van Aberdeen kunnen alleen worden gedaan op basis van het meest recente prospectus en het relevante vereenvoudigde prospectus; tezamen met het meest recente jaarverslag kan het halfjaarverslag gratis verkregen worden bij Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YC, Schotland. Deze verslagen zijn ook beschikbaar op www.aberdeen.asset.com.